ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en leveringen door CBDO BV (BE0829.049.595), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien er, uitdrukkelijk en schriftelijk, bijzondere voorwaarden worden opgenomen in een offerte of overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. 

Artikel 2: Offertes

Alle offertes van CBDO BV zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts gelden gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum, en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.

Artikel 3: Prijzen

Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van CBDO BV. Alle prijzen zijn per eenheid zijn inclusief BTW uitgedrukt, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden CBDO BV niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven leveringstermijnen kunnen bij een vertraging géén grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De door CBDO BV geleverde goederen blijven eigendom van CBDO BV tot de volledige betaling van de goederen. CBDO BV heeft het recht van de koper zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn of haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van CBDO BV. Indien de koper in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft CBDO BV het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

Artikel 6: Overmacht of toeval

In geval van overmacht of toeval bevrijdt CBDO BV zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van CBDO BV en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde en/of geleverde, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7: Levering

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en geschiedt onder volgende voorwaarden: 

  • Gratis voor leveringen in België bij aankopen vanaf € 100,- inclusief BTW
  • Vanaf 30 kg gewicht/zending wordt er een aparte regeling getroffen
  • Voor alle andere gevallen contact opnemen via info@2-sleep.be
  • De leveringen vinden plaats op risico van de koper en de levering door CBDO BV ontslaat de koper niet van deze risico’s.

Artikel 8: Annulatie

In het geval dat de koper een bestelling weigert of annuleert, behoudt CBDO BV zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van CBDO BV om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Artikel 9: Betaling

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is op de huidige zetel van CBDO BV. 

Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 2 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van betreffende factuur tot op de datum van de volledige betaling en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht door CBDO BV om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Het geheel of gedeeltelijk niet betalen van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

In de mate dat de koper de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft CBDO BV het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende zaken en/of overeenkomsten tussen de partijen. Tevens houdt CBDO BV zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

Artikel 10: Klachten en geschillen

Klachten i.v.m. de geleverde goederen, alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en per aangetekende brief te worden opgestuurd binnen de acht dagen naar CBDO BV, Steenweg 49/A te 3870 Heers. In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de koper.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van CBDO BV zijn bevoegd, onverminderd het recht van CBDO BV om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

Gratis verzending vanaf 70€ op de meeste artikelen
14 dagen retour indien niet tevreden
Kwaliteitsvolle producten door ons goedgekeurd
Online bestellen en afhalen in de winkel mogelijk